Mediation en conflictbemiddeling

Mediation

Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen

Mediation is veelal een betere en aanmerkelijk snellere, effectievere en goedkopere manier om een oplossing van een geschil te realiseren, dan om daarover in juridische procedures terecht te komen.

In mediation wordt:

  • in de eerste plaats bereikt dat de ene partij aan de andere duidelijk kan maken waar het conflict naar zijn/haar opvatting over gaat;
  • bereikt dat men eens echt naar elkaar luistert (en probeert om elkaar te begrijpen);
  • helder gemaakt welke belangen aan de standpunten van partijen ten grondslag liggen en welke gezamenlijke belangen die partijen hebben;
  • een situatie gecreŽerd, waarin partijen zťlf hun oplossing(en) voor hun conflict bedenken.

Samen met de betrokkenen wordt gezocht naar een regeling of oplossing die door beide partijen geaccepteerd kan worden.  Daardoor ontstaat er voor beide partijen een win-winsituatie. Dit is van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden.

Mediation wordt, onder andere, toegepast:

  • in het werkbaar maken van samenwerkingsrelaties;
  • in geval van een arbeidsconflict;
  • bij buurt- en burenruzies;
  • bij conflicten binnen gezin- en familiesituaties.

Conflictbemiddeling

In de werkomgeving komen regelmatig situaties, tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en leidinggevenden, voor die spanningsvol zijn. Er is dan sprake van een latent conflict. In dergelijke situaties hoeft nog geen mediation ingezet te worden maar tijdig aanpakken van deze processen voorkomt escalatie en bespaart veel leed en ziekteverzuim. Een bemiddelaar of procesbegeleider kan een toegevoegd waarde zijn in dergelijke situaties. De bemiddelaar brengt partijen bij elkaar, begeleid dit proces waardoor visieverschillen, communicatieproblemen en onenigheden naar elkaar uitgesproken worden. Dit schept een veiliger werkklimaat en bevordert de samenwerking.